Ερευνητικές Ομάδες

Παράλληλα με τα θεσμοθετημένα εργαστήρια, στο ΤΜΣ ενεργοποιούνται επίσης εξειδικευμένες ερευνητικές ομάδες και διεπιστημονικές πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ, ειδικού διδακτικού / εργαστηριακού προσωπικού καθώς και φοιτητών/τριων του Τμήματος.

Μεικτές Ερευνητικές Πρωτοβουλίες

Προπτυχιακή Έρευνα