Τρόποι Εισαγωγής στο ΤΜΣ

Α. Με πανελλαδικές εξετάσεις
Β. Με κατακτήριες εξετάσεις
Γ. Με μετεγγραφή από άλλο Τμήμα

Α. Με πανελλαδικές εξετάσεις

H εισαγωγή των φοιτητών στο Tμήμα Mουσικών Σπουδών του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γίνεται από τις Πανελλαδικές εξετάσεις από όλες τις κατευθύνσεις και την επιτυχή εξέταση των υποψηφίων σε δύο ειδικά μαθήματα:

 1. Αρμονία και
 2. Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων

Β. Με κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις των πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος. (Αναλυτικό πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία). Σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. Φ1/192329/Β3, ΦΕΚ 3185/16-12-13 τ.Β΄ και το άρθρο 74 παρ.3 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τεύχος Α ́) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατατάσσονται ύστερα από εξετάσεις στο 1ο εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό 12% επι του αριθμού των εισακτέων.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Κατεύθυνση Μουσικολογίας/Μουσικοπαιδαγωγικής

Στην κατεύθυνση μουσικολογίας/μουσικοπαιδαγωγικής γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα:

 1. Αρμονία
 2. Περιγραφή Εναρμόνισης και
 3. Τεστ ακουστικής αναγνώρισης

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

 1. Αρμονία: Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού της Αρμονίας και ειδικότερα: Συγχορδίες και οι αναστροφές τους (τετράφωνες, κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες, αρμονικές αλυσίδες). Μετατροπίες όλων των ειδών σε κοντινές και μακρινές κλίμακες. Ξένοι φθόγγοι.
 2. Περιγραφή Εναρμόνισης: Στο μάθημα αυτό ζητείται από τους υποψήφιους να κάνουν αναλυτική και σε συνεχή λόγο περιγραφή της εναρμόνισης που έκαναν στα θέματα του μαθήματος 1 (Αρμονία). Στην περιγραφή αυτή αξιολογείται η γλωσσική διατύπωση και η ακρίβεια της περιγραφής σε σχέση με τις γνώσεις που δόθηκαν στο ή στα θέματα της Αρμονίας.
 3. Τεστ Ακουστικής Αναγνώρισης: Ακουστικής αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, μέτρου και ρυθμικών σχημάτων με τεστ πολλαπλών εφαρμογών (multiple choice test).

Κατεύθυνση Σύνθεσης

Στην κατεύθυνση της σύνθεσης γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που είναι πτυχιούχοι τμημάτων μουσικών σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν στις παρακάτω ομάδες μαθημάτων ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 6 (σε κάθε μία από αυτές): (α) σολφέζ/καλλιέργεια ακοής ή παρεμφερή μαθήματα ή μάθημα του προγράμματος σπουδών του τμήματος από το οποίο απεφοίτησαν, (β) μαθήματα μουσικής υφής (αρμονία, αντίστιξη, τεχνική φούγκας ή παρεμφερή μαθήματα) του προγράμματος σπουδών του τμήματος από το οποίο απεφοίτησαν. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα:

 1. Τονική Αρμονία
 2. Ενοργάνωση και
 3. Τεστ ακουστικής αναγνώρισης

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

 1. Τονική Αρμονία Σε θέμα τονικής αρμονίας 20 ως 30 μέτρων για 4 ως 6 μουσικά όργανα, στο οποίο δίνεται μελωδική γραμμή κατανεμόμενη διαδοχικά στα διάφορα όργανα. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ελεύθερα τις φωνές των άλλων οργάνων.
 2. Ενοργάνωση Ενοργάνωση δοσμένου τετράφωνου θέματος 10 περίπου μέτρων για τέσσερα πνευστά που κάνουν μεταφορά. Η ενοργάνωση πρέπει να γίνει σε γραφόμενες νότες.
 3. Τεστ Ακουστικής Αναγνώρισης Ακουστική αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, μέτρου και ρυθμικών σχημάτων με τεστ πολλαπλών εφαρμογών (multiple choice test). Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλουν φάκελο συνθέσεων και εξετάζονται και στο πιάνο, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για φοιτητές του Τμήματος * που επιθυμούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση της σύνθεσης.

Υποβολή δικαιολογητικών: 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Ημερομηνία εξετάσεων: ορίζονται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η αίτηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι διαθέσιμη στα έντυπα διοικητικών διαδικασιών. Την αίτηση συνοδεύει αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

* Φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να επιλεγούν για την κατεύθυνση σύνθεσης υποβάλλουν αίτηση στην οποία επισυνάπτουν και φάκελο με τουλάχιστον τρεις (3) δικές τους ολοκληρωμένες και διαφορετικού είδους συνθέσεις. Επιπλέον οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να επιλεγούν για την κατεύθυνση σύνθεσης, πρέπει να παίζουν πιάνο σε επίπεδο τουλάχιστον β’ έτους μέσης αναγνωρισμένου ωδείου και να παρουσιάσουν σε ακρόαση ένα γρήγορο μέρος κλασικής σονάτας και μία από τις δίφωνες inventions του Γ. Σ. Mπαχ. Η απαίτηση αυτή μπορεί να περιορίζεται για υποψηφίους, οι οποίοι υποβάλλουν υψηλού επιπέδου συνθέσεις και παίζουν κάποιο άλλο μουσικό όργανο σε επίπεδο τουλάχιστον μέσης τάξης. Σ’ αυτήν την περίπτωση προσμετράται θετικά για τον υποψήφιο το επίπεδο γνώσης του άλλου οργάνου.

Γ. Με μετεγγραφή από άλλο Τμήμα

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να ενημερωθούν για το διάστημα υποβολής των αιτήσεών τους στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new