Εσωτερική αξιολόγηση ΤΜΣ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, η ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του ΤΜΣ επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα του έτους σύμφωνα με τους δείκτες της μονάδας διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΑΠΘ, αποτυπώνοντας τα δυνατά σημεία και τις προκλήσεις του τμήματος και προτείνοντας πιθανές παρεμβάσεις για τα επόμενα έτη.

Ακολουθούν τα πιο πρόσφατα στοιχεία εσωτερικής αξιολόγησης του ΤΜΣ, μαζί με τα σχόλια και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις της OMEA.

Δείκτες-Σχόλια-Παρεμβάσεις με βάση την Εσωτερική Αξιολόγηση 2018-2019

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών773
Ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις89,06%
Δείκτης Ποιότητας Μαθημάτων 69,6
Δείκτης Ποιότητας Διδασκόντων78,3
Μέσος βαθμός πτυχίου αποφοίτων 8,00
Αποτίμηση Προγράμματος Σπουδών 100,0

Ερευνητική Διαδικασία

Αριθμός δημοσιεύσεων ανά Καθηγητή66
Αριθμός ετεροαναφορών ανά Καθηγητή17
Αριθμός μελών ΔΕΠ σε διεθνή όργανα διοίκησης17
Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ1

Διεθνοποίηση

Αριθμός Αλλοδαπών Φοιτητών79
Αριθμός Ευρωπαϊκών Συμφωνιών συνεργασίας25

Σχόλια

Εκπαιδευτική Διαδικασία

  • Σημαντική η εξωστρέφεια του Τμήματος με συμμετοχή φοιτητών σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
  • Υψηλή μέση διάρκεια σπουδών που συνεπάγεται χαμηλό ποσοστό αποφοιτούντων σε κανονική διάρκεια σπουδών

Ερευνητική Διαδικασία

  • Πολύπλευρη δραστηριότητα με έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία
  • Ερευνητικό/καλλιτεχνικό έργο με διεθνή αναγνώριση και πολλές διακρίσεις ΔΕΠ και φοιτητών
  • Χαμηλή συμμετοχή σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα

Διεθνοποίηση

  • Υψηλός αριθμός συμφωνιών, τόσο Ευρωπαϊκών όσο και Διεθνών
  • Χαμηλή κινητικότητα φοιτητών του Τμήματος σε σχέση με άλλα έτη

Προτάσεις

  • Ανάληψη δράσεων για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών και την ενίσχυση της κινητικότητας εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών
  • Ενίσχυση της συμμετοχής σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα