Πολιτική Ποιότητας ΤΜΣ

Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

1.1. Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμός του ΠΠΣ

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα που λειτούργησε στην Ελλάδα προσφέροντας σπουδές με έμφαση στον κλάδο της Μουσικολογίας, της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης (έτος ίδρυσης 1985). Στα 30 έτη από την ίδρυσή του, το ΤΜΣ έχει εξελιχθεί σε επίκεντρο πολλαπλών ερευνητικών και δημιουργικών πρωτοβουλιών, εισάγοντας σύγχρονες μεθοδολογίες στην εκπαιδευτική εμπειρία και προετοιμάζοντας νέους ερευνητές, παιδαγωγούς, συνθέτες, και επαγγελματίες της μουσικής με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, ελεύθερη δημιουργική σκέψη και προοπτικές για διεθνή σταδιοδρομία.

H κατάρτιση άρτια εκπαιδευμένων μουσικών, με έμφαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της σύνθεσης, της τεχνολογίας και της μουσικής στην κοινωνία, αποτελεί κεντρικό στόχο του Τμήματος. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την συστηματική καλλιέργεια και ενθάρρυνση πολύπλευρων δημιουργικών, κριτικών, ερευνητικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων στα πλαίσια των μαθημάτων, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών/τριών τόσο σε εφαρμοσμένες όσο και σε θεωρητικές ερευνητικές πρωτοβουλίες με τεκμηριωμένο επιστημονικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική επαφή των φοιτητών/τριών με σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με κοινωνικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, πολιτιστικούς φορείς, μουσικά σύνολα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενθαρρύνοντας έτσι έναν ανοιχτό, κριτικό διάλογο πάνω στο ίδιο το αντικείμενο των μουσικών σπουδών, και τις πολύπλευρες εφαρμογές του στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Το Τμήμα εξειδικεύεται τόσο στις κλασικές ιστορικές, θεωρητικές και συστηματικές σπουδές της έντεχνης δυτικής και Βυζαντινής μουσικής όσο και στις δημοτικές & τοπικές μουσικές παραδόσεις των ευρύτερων Βαλκανίων και της Μεσογείου. Φοιτητές/τριες και διδάσκοντες/ουσες συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και ανάδειξη της προφορικής μουσικής κληρονομιάς, αφενός μέσω της τεκμηρίωσης (ηχογραφήσεις & καταγραφές σε παρτιτούρα) και αφετέρου μέσω της διάδοσης και συνέχισής της μέσα από τακτικές συναυλίες και εκδηλώσεις.

Η κατεύθυνση της σύνθεσης εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών προσεγγίσεων και ενισχύει τις ικανότητες των φοιτητών/τριών να εργάζονται σε διαφορετικά δημιουργικά πλαίσια, συχνά σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες και με την συμβολή διακεκριμένων σολίστ και συνόλων. Προάγει επίσης μια εξωστρεφή σχέση με την τοπική κοινωνία, παρουσιάζοντας τακτικά εκδηλώσεις, συναυλίες και εργαστήρια με ελεύθερη είσοδο στο κέντρο της πόλης, αλλά και συνεισφέροντας στην προβολή της εγχώριας μουσικής δημιουργίας, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις φοιτητών/τριών και μελών ΔΕΠ.

Τέλος, η κεντρική έμφαση στην έρευνα, μέσα από έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό διακρίσεων και συμμετοχών μελών ΔΕΠ, υποψηφίων διδακτόρων και αποφοίτων, καθώς και ερευνητικών εργαστηρίων & ομάδων του Τμήματος σε σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες αποτελεί βασικό και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αποστολής του Τμήματος. Η πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο ΤΜΣ περιλαμβάνει διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε συνέργεια με τομείς των θετικών και κοινωνικών επιστημών, επιτόπιες μεθοδολογίες και έρευνα μέσω της πρακτικής. Παράλληλα, οι πιο παραδοσιακές ερευνητικές πρακτικές (όπως η αρχειακή & βιβλιογραφική έρευνα) υποστηρίζονται από την ανάπτυξη προσαρμοσμένων τεχνολογικών εργαλείων για την ανάδειξη και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων (από την ταξινόμηση και ψηφιακή διάθεση αρχειακών συλλογών, έως την υποστήριξη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών εφαρμογών, καθώς και τη συμμετοχή σε εξ αποστάσεως συναυλίες).

Η μέριμνα του Τμήματος για τον βασικό πυλώνα της διδακτικής του δραστηριότητας που αποτελεί το ΠΠΣ, σε συνδυασμό με το ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο που επιτελείται, έχει αποφέρει διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση, όπως αυτές τεκμηριώνονται σε απόσπαση βραβείων, εκπόνηση ερευνητικών έργων, και διεθνείς κατατάξεις.

1.2. Πολιτική ποιότητας του Τμήματος

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Α.Π.Θ. και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του, ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες.

Οι κυριότεροι στόχοι του ΠΠΣ είναι:

  1. Η υψηλή στάθμη και ποιότητα των σπουδών με διεθνή κριτήρια.
  2. Η θεωρητική και εφαρμοσμένη κάλυψη των πεδίων θεραπείας του Τμήματος, παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα, εκπαιδευτικού και του καλλιτέχνη.
  3. Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
  4. Η εξειδίκευση σε αντικείμενα αιχμής για την κοινωνία και την καινοτομία καθώς και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή στάθμη των μελών του και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις δραστηριότητές του.

Το Τμήμα επιδιώκει την διαρκή εξέλιξη των τεχνικών υποδομών του με στόχο την αρτιότερη την δημοσιοποίηση της πολιτικής ποιότητας του ΠΠΣ και των σχετικών δραστηριοτήτων (π.χ. επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος, ειδικές διοργανώσεις, κλπ.).

Οι στόχοι και η πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ είναι δημόσια αναρτημένοι και διαθέσιμοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.mus.auth.gr).

1.3. Επιμέρους στόχοι και δράσεις

Στον ακόλουθο Πίνακα συνοψίζονται οι επιμέρους στόχοι του Τμήματος και οι δράσεις για την υλοποίησή τους.

Α. Υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ΠΠΣ
Α1. Εκσυγχρονισμός, πιστοποίηση και διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών
Α2. Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Α3. Ικανοποίηση αποφοίτων και υποβοήθηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας
Α4. Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια διδακτικού προσωπικού
Β. Βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών του ΠΠΣ
Β1. Συστηματική παρακολούθηση της προόδου και της επίδοσης των φοιτητών
Β2. Μείωση της διάρκειας σπουδών
Γ. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου – Σύνδεση με ΠΠΣ
Γ1. Αύξηση δημοσιευμένου ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας
Γ2. Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας/δημιουργίας
Γ3. Σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
Γ4. Αύξηση της κινητικότητας του προσωπικού
Δ. Ανάπτυξη εξωστρεφούς και διεθνοποιημένου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
Δ1. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας στην εκπαίδευση και την έρευνα
Δ2. Ενίσχυση διεθνούς προφίλ του Τμήματος και του ΠΠΣ
Ε. Βελτίωση των υποδομών, λειτουργιών, υπηρεσιών και επικοινωνίας
Ε1. Βελτίωση μαθησιακού περιβάλλοντος και της καθημερινής λειτουργίας
Ε2. Παροχή ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πληροφόρησης