Περιγραφή

Ονομασία του τίτλου Σπουδών: Πτυχίο Μουσικών Σπουδών
Επίπεδο του τίτλου: 1ος και 2ος Ενιαιός Κύκλος Σπουδών

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος και τρόπος φοίτησης

Οργάνωση του προγράμματος

Σύστημα βαθμολογίας και κλίμακα κατανομής των βαθμών

Μαθησιακά αποτελέσματα

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Η εισαγωγή φοιτητών/τριών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου γίνεται:

 1. με πανελλαδικές εξετάσεις από όλες τις κατευθύνσεις και την επιτυχή εξέταση των υποψηφίων σε δύο ειδικά μαθήματα (Αρμονία και Έλεγχος μουσικών ακουστικών δεξιοτήτων)
 2. με κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ92983/Ζ1/11-06- 2015 (ΦΕΚ1329 τ. Β/02-07-2015) και με το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν4485/2017

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος και τρόπος φοίτησης

10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS, πλήρης φοίτηση.

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS αντιπροσωπεύουν τον φόρτο εργασίας του/της φοιτητή/τριας, με κάθε μονάδα ECTS να αντιστοιχεί, κατά βάση, σε 25-30 ώρες φόρτου εργασίας (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (≥2) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον/τη φοιτητή/τρια για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

Οργάνωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει την επιλογή ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις:

 1. Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική
 2. Σύνθεση

Τα μαθήματα του προγράμματος και για τις δύο κατευθύνσεις χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα οργανώνονται σε έναν βασικό κύκλο μαθημάτων (134 ECTS), που έχει ως στόχο τη διασφάλιση των απαραίτητων μουσικών δεξιοτήτων (ακρόασης, μουσικής γραφής και βασικών πιανιστικών και φωνητικών δεξιοτήτων κλπ), καθώς και την εισαγωγή και απόκτηση βάσεων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Στον κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων περιλαμβάνονται και αυτά του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (36 ECTS) και είναι κατανεμημένα από το 5ο ως το 9ο εξάμηνο. Ειδικά για την κατεύθυνση Σύνθεσης, εκτός από τον βασικό κύκλο μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν κάποια επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα.

Πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ελεύθερα τα υπόλοιπα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Τα μαθήματα επιλογής οργανώνονται σε έξι θεματικά πεδία:

 • Ιστορία – Πολιτισμός (μαθήματα με τον κωδικό ΙΠ)
 • Θεωρία – Ανάλυση (ΘΑ)
 • Εθνομουσικολογία – Βυζαντινή Μουσικολογία (ΕΒ)
 • Εκπαίδευση – Ψυχολογία – Μουσικο-θεραπεία (ΕΘ)
 • Ακουστική – Τεχνολογία – Πληροφορική (ΤΠ)
 • Σύνθεση (θεσμοθετημένη Κατεύθυνση, κωδικός ΣΝ)

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εστιάσουν σε ένα ή περισσότερα πεδία που τους ενδιαφέρουν, διαμορφώνοντας έτσι το προσωπικό τους ακαδημαϊκό προφίλ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, οι φοιτητές/τριες έχουν επίσης την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα μουσικής πράξης (κωδικός ΜΠ), μέσω συμμετοχής σε ένα ή περισσότερα μουσικά σύνολα της επιλογής τους. Στα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται σύνολα Μουσικής Δωματίου, Παλαιάς Μουσικής, Κλασικής Ανατολικής Μουσικής, Πειραματικής & Αυτοσχεδιαζόμενης Μουσικής, Εργαστήρι Κιθάρας, Χορωδιακό Εργαστήρι, και Ορχήστρα. Τόσο για την κατεύθυνση Μουσικολογίας/Μουσικοπαιδαγωγικής όσο και για την κατεύθυνση Σύνθεσης, οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

Σύστημα βαθμολογίας και κλίμακα κατανομής των βαθμών

Το βαθμολογικό σύστημα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10):

Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,00-6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών αποσκοπεί στην προετοιμασία επιστημόνων ικανών να προάγουν την επιστήμη της μουσικολογίας και των σύγχρονων διεπιστημονικών κλάδων της. Ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις για δημιουργία ή/και διαμόρφωση επαγγελματικά καταρτισμένων μουσικολόγων, μουσικών εκπαιδευτικών και συνθετών, μέσα από την μελέτη και κατανόηση των πρακτικών, ιστορικών, συστηματικών και παιδαγωγικών διαστάσεων της μουσικής. Ειδικά σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • διδάξουν μουσική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στα Μουσικά Σχολεία,
 • διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας (Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντινή Μουσικολογία, κ.α.)
 • αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών και να συγγράψουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα πλαίσια γραπτών ή οπτικοακουστικών μέσων,
 • συνθέσουν πρωτότυπη οργανική, φωνητική, ορχηστρική ή/και ηλεκτροακουστική μουσική,
 • διδάξουν θεωρητικά της μουσικής και της σύνθεσης σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές και Μουσικά Σχολεία,
 • χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα πλαίσια
 • διοργανώσουν ή/και συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής
 • συντονίσουν ή/και διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής
 • αναλαμβάνουν βοηθητικούς, συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής, και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, πέραν της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα:

 • να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη,
 • να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα,
 • να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες,
 • να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις,
 • να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον,
 • να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα,
 • να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον,
 • να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε ζητήματα φύλου, φυλετικής ταυτότητας, εθνότητας & θρησκευμάτων
 • να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και
 • να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Ο τίτλος που προσφέρει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών αναγνωρίζεται ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master) και επιτρέπει συνέχιση περαιτέρω μεταπτυχιακών σπουδών.

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ


Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΜΣ

Κατεβάστε το PDF

Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση του εγγράφου PDF. Μπορείτε να δείτε το PDF εδώ: https://www.mus.auth.gr/website/wp-content/uploads/2020/07/B2-politiki-poiotitas-TMS-1.pdf