Πιάνο (αρμονία-συνοδεία) Ι (διδάσκων Αθ. Μπιλιλής) ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

05 / 10 / 2021

Όσες/οι από τις/τους πρωτοετείς φοιτήτριες/ές είναι να παρακολουθήσουν το
μάθημα Πιάνο (Αρμονία-Συνοδεία) Ι με τον κ. Μπιλιλή, θα πρέπει να δηλώσουν
στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί την ημέρα και ώρα παρακολούθησης του
μαθήματος.

https://docs.google.com/document/d/1Q1l2ht_T4v7SyzUTUhZ0xntn2vPpTA8DPHzH_dbeVH8/edit


share