Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ ακαδ. έτους 2021-22

26 / 04 / 2021

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στη συνεδρίαση αριθ. 528/16-4-21 και την Υ.Α. αριθ. Φ1/192329/Β3, ΦΕΚ 3185/16-12-13 τ.Β΄, οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατατάσσονται σε ποσοστό 12% ύστερα από εξετάσεις στο 1ο εξάμηνο σπουδών στην κατεύθυνση της Μουσικολογίας και στο 3ο εξάμηνο σπουδών στην κατεύθυνση της Σύνθεσης.

Η ύλη είναι αυτή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο link: https://www.mus.auth.gr/tmima/tmima-mousikon-spoudon/eisagogi-sto-tmima/

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να στέλνονται ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας info@mus.auth.gr  από τις 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2021.  

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.mus.auth.gr/website/wp-content/uploads/2020/03/aitisi-katataktiries.pdf

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

Τα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου. β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατακτηρίων εξετάσεων ορίζονται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος εγκαίρως και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.


share