Εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

15 / 10 / 2020

Σύμφωνα με τη Φ.153/ 139238/Α5/13.10.2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την παραπάνω ειδική κατηγορία θα γίνουν από 15 μέχρι και 22 Οκτωβρίου 2020

Για την εγγραφή τους, οι εισαγόμενοι/ες  στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται μέσα σε αυτήν την προθεσμία να:

Βήμα 1ο: επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/ για συμπλήρωση αίτησης εγγραφής

Βήμα 2ο: εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση

Βήμα 3ο: την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, όπως αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ, στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, με τους παρακάτω τρόπους:

1. Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19 και σύμφωνα προς τη Φ.153/130532/Α5/29.9.2020 (ΦΕΚ 4374Β/2020), η υποβολή των ανωτέρω, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, μπορεί να γίνει ταχυδρομικά α) με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Πανεπιστημιούπολη

54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ή β) με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κτίριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών – Γραμματεία

Πανεπιστημιούπολη Θέρμης

ΤΚ 57001 Θέρμη

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Δικαιολογητικά εγγραφής με το 5% <ονοματεπώνυμο> <κωδικός υποψηφίου>. 

Σε αυτή την περίπτωση, η απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση

α) μπορεί να γίνει εντύπως, με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ, ή να εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, εφόσον ο Δηλών/Δηλούσα διαθέτει κωδικούς web banking (Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank) και κωδικούς TAXISNET, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στο τέλος του Δελτίου Τύπου του ΥΠΑΙΘ.

β) πρέπει επιπλέον να αναφέρει:

–  αιτούμαι την ταυτοποίηση των στοιχείων μου, προκειμένου για την εγγραφή μου στο Τμήμα <το Τμήμα εισαγωγής> του ΑΠΘ

– τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλω είναι αληθή και ακριβή

2. Η υποβολή μπορεί να γίνει επίσης και αυτοπροσώπως, από τους ίδιους/-ες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κατά τις ώρες λειτουργίας (11:00-13:00) τηλ. 2310991817

Σε αυτή την περίπτωση, η απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να γίνει εντύπως ή να εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, εφόσον ο Δηλών/Δηλούσα διαθέτει κωδικούς web banking (Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank) και κωδικούς TAXISNET, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στο τέλος του Δελτίου Τύπου του ΥΠΑΙΘ

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων πρόσβαση σε υπολογιστικό σύστημα, εφόσον δεν διαθέτετε υπολογιστή οι εισαγόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr


share