Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

23 / 09 / 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εγγραφές της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ακ. έτους 2020-21, οι οποίες πραγματοποιούνται από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2020-2021 θα εγγραφούν μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr και εν συνεχεία -σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες- θα προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, με εκτυπωμένη την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2019-2020, (1. αλλοδαποί χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας 2. Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού), σύμφωνα με οδηγία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, εγγράφονται χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα https://register.auth.gr, με προσέλευση -σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες- στη Γραμματεία του Τμήματος, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο.

Η Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, δέχεται τους φοιτητές κατά το ωράριο 11:00-13:00.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας στο ΑΠΘ και με παραπομπή (ενεργό σύνδεσμο) στο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη λειτουργία του ΑΠΘ λόγω των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.

Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο Φ.152/126892/Α5/23.9.2020 Υ.Α. σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής της εν θέματι ειδικής κατηγορίας.

Σας επισημαίνουμε τις εξής συμπληρώσεις:

σε ό,τι αφορά το δικαιολογητικό στ. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του, στην περίπτωση που η ανωτέρω βεβαίωση δεν δύναται να προσκομισθεί από τον υποψήφιο διότι δεν εκδίδεται πλέον από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας, μπορεί εναλλακτικά να προσκομισθούν τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου στο οποίο θα αναφέρονται και στοιχεία γέννησης των γονέων, ή β) πιστοποιητικά γέννησης του υποψηφίου και των γονέων του, ή γ) αντίγραφα των διαβατηρίων του υποψηφίου και των γονέων του, ή δ) συνδυασμός των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ.
σε ό,τι αφορά την επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών, αυτή μπορεί να γίνει και από Πτυχιούχους μεταφραστές/στριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της μετάφρασης από μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου
σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι εισακτέοι με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 που αναμένουν τα αποτελέσματα της εξέτασης Οκτωβρίου 2020 (λόγω αναβολής της από τον Μάιο του 2020), δύνανται να εγγραφούν προσωρινά με την κατάθεση αποδεικτικού συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία και ΥΔ με την οποία θα δεσμεύονται α) για την προσκόμιση στη Γραμματεία του τμήματος εισαγωγής του αποτελέσματος μόλις αυτό ανακοινωθεί και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και β) ότι σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή δεν προβούν εμπρόθεσμα στην κατάθεσή του, θα ανακαλείται η προσωρινή εγγραφή τους.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Φ.152/126892/Α5/23.9.2020 Υ.Α. Εγκύκλιος δικαιολογητικών εγγραφής

Είδος αρχείου: pdf674.61 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share