Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. Φ1/192329/Β3, ΦΕΚ 3185/16-12-13 τ.Β΄, οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγ...
Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μουσικολογία" έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, οι οποίες εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες τω...
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου με αριθμό 2895/8-10-2014, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενεργοποίησε το σύστημα  δηλώσεων εγγραφής...